چند پیام تربیتی برای آگاهی والدین

  • با ملایمت و محبت با کودک خود برخورد کنید و اگر به او نه گفتید ، هم چنان که روی « نه » خود تأکید می  کنید علل آن را صمیمانه برای کودک بازگو نمایید .
  • هرگز کودک پرخاشگر را با نام ها و لقب هایی مانند « یاغی » ، « مارمولک » ، « گربه وحشی » ، « بروس لی » ، « جکی جان » و ... نخوانید زیرا ممکن است باعث تشویق یا تثبیت پرخاشگری و خشم در او شود .
  • از لجبازی و سر به سر گذاشتن با کودک جدا بپرهیزید .
  •  اگر با کودک پرخاشگر با تنبیه شدید و خشونت برخورد شود پرخاشگری کودک تشدید می شود .
  •  اگر خود عصبانی و پرخاشگر هستید بلافاصله در پی درمان و بررسی علت های آن باشید و هر چه سریع تر خود را از شر این واکنش ها رها سازید .
  • خودتان الگوی مناسبی از برخورد با ناکامی و کنترل خشم برای کودک باشید .
  • از دیدن فیلم های خشن، خود و کودک ، هر دو ، پرهیز کنید .
  • بازی های کامپیوتری خشن را از دسترس کودکان خارج سازید .
  •  به قدر کافی به کودک خود شخصیت بدهید ، وگرنه او سعی خواهد با خشمگین نشان دادن، خود را قوی(!) معرفی کند .
netsoft

Strobe:

on

off

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

Powered by WebGozar