تیم موسسه

۱) سرکار خانم ماریه سادات نیاکی      کارشناس ارشد ادبیات مدیر داخلی


۲) سرکار خانم مریم برغمدی             کارشناس مشاوره       مشاوره و تست موسسه۳) سرکار خانم حدیثه مسگریان         کارشناس شیمی         مسئول وکارشناس آزمونهای موسسه و مربی ازمایشگاه


۴) سرکار خانم شهلا یوسفی           کاردانی هنر                 مربی هنر


۵) سرکار خانم مریم البرزی       کارشناسی زمین شناسی   مربی علوم انسانی


۶) سرکار خانم محبوبه سیستانی     کاردانی ادبیات فارسی مربی علوم انسانی

netsoft

Strobe:

on

off

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

Powered by WebGozar