بچه ها حق دارند

بچه های کوچک باید جستجو کنند تا بتوانند چیزی یاد بگیرند این ما هستیم که باید محیط را طوری به وجود آوریم که بچه ها بتوانند تجارب عملی داشته باشند . با کمتر نه گفتن جوی مثبت تر برای بچه ها به وجود آوریم.

بچه ها حق دارند:‌

  1. در جوی امن و محبت آمیز رشد کند .
  2. خواسته هایشان در نظر گرفته شود .
  3. به آنها به عنوان انسانی منحصر به فرد احترام گذاشته شود .
  4. جدا از آنکه فرزند خانواده است در زندگی حقی داشته باشند .
  5. خلوت خودشان را داشته باشد .
  6. برای متعلقات خود احترام قائل باشند .

بچه های 5 ساله :

شروع کرده اند که ساکت تر ، جدی تر و کم جنبش تر باشند .

احساسات مثبت را در مورد خانواده شان توسعه می دهند .

توانایی هایشان را برای همکاری پرورش می دهند .

netsoft

Strobe:

on

off

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

Powered by WebGozar