چرا 4 ساله ها این قدر ترسو هستند؟‌


ترس و اضطراب
چرا 4 ساله ها این قدر ترسو هستند؟‌ترس در بین کودکان یک امر عادی و طبیعی می باشد . ترس در بین کودکان متنوع می باشد بعضی از ترس ها عبارتند از: ترس از تاریکی ، ترس از حیوانات ، ترس از رعد و برق یا طوفان ، ترس از ماشین آتش نشانی و ...

ترس در کودکان از 3 سالگی آغاز می شود و اوج آن ها بین سنین 4 تا 6 سالگی می باشد .


ترس ها ممکن است بر اثر بیماری یا درد ، هیجان بیش از حد ، برنامه های خشن تلویزیون و یا کم توجهی والدین نسبت به کودک باشد .

کودک 4 ساله نسبت به ترس آسیب پذیر است و نمی تواند آن را درک کند کودک 4 ساله ترس را عمیقا تجربه می کند .


ترس از تاریکی : در شب وحشت زده از خواب بیدار می شود و می گوید من کجا هستم این جا کجاست . در حالی که مرتب داد می زند و گریه می کند .

توجه او را به اطراف جلب نمائید تا او راحت تر بخوابد ، به او امنیت و آرامش دهید ، می توانید از یک چراغ قوه استفاده کنید تا اطرافش را ببیند .


(برگرفته از کلیدهای تربیتی برای کودکان 4 و 5 ساله)


netsoft

Strobe:

on

off

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

Powered by WebGozar