مشخصات رفتاری کودک خجالتی

خجالت ممکن است به صورت های مختلف بروز کند ، کودک خجالتی ممکن است مانند علی فقط شاهدی باشد که در حاشیه مشتاقانه به دیگران بنگرد اما در فعالیتها شرکت نکند کودک خجالتی ممکن است بازی انفرادی را به بازی گروهی ترجیح دهد و دوست شدن با دیگران احتمالا برایش مشکل است هنگامی که مهمانی به منزل می آید کودک خجالتی ممکن است گریه کند ، در گوشه ای پنهان شود یا عصبی به نظر برسد کودک خجالتی در محیط های نا آشنا حتی ممکن است بیش از 15 یا 20 دقیقه ناراحت کننده اولیه را به دامان والدینش پناه ببرد .


کودک خجالتی ممکن است دارای حساسیت ویژه ای نسبت به استرسها و فشارهای روانی محیط اطراف باشد ، مشکلات خانوادگی مانند ناسازگاری پدر و مادر با یکدیگر ، بیماری ، مرگ یا جدایی والدین ممکن است برای کودک خجالتی بیش از اندازه دردناک

باشد .


netsoft

Strobe:

on

off

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

لطفا با نظرات خود مارا یاری کنید

Powered by WebGozar